Mērniecība

Pakalpojumi mērniecībā

KADASTRĀLĀ UZMĒRĪŠANA

 • Zemes robežu uzmērīšana (reģistrācijai, sadales realizācijai u.c.), zemes robežu plāna, situācijas plāna un apgrūtinājumu plāna izgatavošana;
 • Zemes lietošanas veidu uzmērīšana situācijas plāna aktualizācijai;
 • Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu robežu attēlošana apgrūtinājumu plāna aktualizācijai;
 • Meža zemes transformējamās platības uzmērīšana un transformācijas plāna izgatavošana;
 • Robežzīmju atjaunošana un robežu atjaunošanas akta sastādīšana:

 TOPOGRĀFISKĀ UZMĒRĪŠANA

Virszemes situācijas un apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana, ja paredzēts:

 • Veikt būvdarbus inženierkomunikāciju, būvju, infrastruktūras objektu, u.c. būvniecību;
 • Izstrādāt zemes ierīcības projektus un detālplānojumus

Topogrāfijas plāns ir pamats projektēšanas darbu uzsākšanai

ZEMES IERĪCĪBA

 • Zemes ierīcības projektu izstrādāšana;
 • Robežu noteikšanas projektu izstrādāšana;
 • Zemes gabala sadales priekšlikuma-skices  izgatavošana iesniegšanas pašvaldību;
 • konsultācijas īpašumu tiesību noformēšanā;

 IZPILDMĒRĪJUMI

 • Visa veida komunikāciju uzmērīšana dabā atbilstoši projektam;
 • Ēku būvasu nospraušana celtniecības vajadzībām un plānu sagatavošana;
 • Uzcelto ēku izvietojuma uzmērīšana un plānu sagatavošana.